Home » GameIS

GameIS

קטגוריית משחקים “מסחריים”

המעומדים לקטגוריית המשחק “המסחרי” של השנה הם (עכשיו זה הקטע שיש תופים והתרגשות, שוב):

Read More »

קטגוריית משחקים סוציאלים

המעומדים לקטגוריית המשחק הסוציאלי של השנה הם (עכשיו זה הקטע שיש תופים והתרגשות):

Read More »

Global Game Jam Israel 2010

Video: theGamersTV

Read More »