Home » GameIS » אסיפת כללית של חברי העמותה יוני 2018

אסיפת כללית של חברי העמותה יוני 2018

26.6.18
פרוטוקול אסיפת כללית של חברי העמותה
נושא האסיפה: אישור הדוח השנתי לשנת 2017.

מיקום – מכללת שנקר, כיתה 63

נוכחים – גולדי, ניר מירצקי, אהד ברזילי, ג’רמי קלצ’קיין, ניר הרפז

רו”ח העמותה – אבישי בר-גיל

מזכיר הישיבה – גולדי

התאספות ב-9:00, הודעה על דחייה של 30 דקות, האסיפה התחילה ב-9:30.

השנה התאפיינה בשינוי באופי הפעילות, ישנה משכורת נמוכה המשולמת לראשונה למנכ”ל העמותה.
כמו כן הכנס השנתי עלה בסדר גודל הפקתי לעומת 2016.

סיכום קצר בנקודות:

 1. יש יתרה נמוכה בבנק פועלים, יש לסגור את החשבון בעזרת חתימות של קלינגר, גולדי, ניר

 2. ישנו סכום של כ-11.5 אלף ש”ח של חובות לעמותה (ספונסרים), שתקף גם ליום האסיפה

 3. סה”כ נכסים של העמותה לסוף 2017 – 108 אלף ש”ח

 4. מבחינת פעילות, ביחס ל-2016, ניכרת עלייה בהכנסות מדמי חבר עקב העלאת המחיר ומספר המשלמים (מ-15 ל-20 אלף ש”ח). ההכנסות מהפעילות עלו גם הן (מ-160 ל-270 אלף ש”ח); בניכוי ההוצאות, השנה עדיין גרעונית, אך הגרעון הצטמצם (16 אלף ש”ח לעומת 41.5 אלף ש”ח).

 5. ישנם עניינים פתוחים בדו”ח:
  1. שלושה צ’קים שנרשמו וטרם זוהו במערכת הבנק;
  2. חלוקה אחרת של ההוצאות בכנס (הפרדת שכר האולם מהמזון);
  3. חלוקה אחרת של שכר המנכ”ל בין עלות ישירה לפעילות לעלות ההנהלה.

 6. הדו”ח השנתי מאושר בע”פ ע”י הנהלת העמותה בכפוף לסייגים מהסעיף הקודם

 7. הדו”ח נשלח לחברי ועדת הביקורת לאישור דיגיטלי. הדו”ח ייחתם ויוגש בשבוע הבא

 8. הובאה להצבעה ההצעה להעלות את דמי החבר לעמותה מ-75 ש”ח ל-100 ש”ח מיידית. ההצעה התקבלה פה אחד, תחת ההסתייגויות של שקילת הפחתת דמי החבר בחזרה, בכפוף לסיום שנת 2018 בצורה לא גרעונית; פרסום ניוזלטר המדגיש את ההישגים וההטבות בפעילות העמותה.

הישיבה ננעלה 10:40

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*