Home » GameIS » פרוטוקול אסיפה שנתית סוף 2017

פרוטוקול אסיפה שנתית סוף 2017

28.12.2017

שעת תחילת הישיבה בפועל  – 18:30 (אחרי המתנה של 30 דקות מההכרזה על ההתכנסות)

מקום: מרכז StartHub של מיקרוסופט בWEWORK לונדון מיניסטור

נוכחים: ניר מירצקי,גולדי, אהד ברזילי, דודי פלס, עמית שוורצנברג, תומר ברקן, אורן וייצמן, צחי וולקוביץ’, רעות קרש, שי שם-טוב, ליאור חדשיאן
איחר (התייצב לאחר הקראת סעיף 4) – אלון קפלן

רו”ח – אבישי בר גיל

 

 1. בחירת נשיא ומזכיר לאסיפה, לתפקידים השונים הוצעו האנשים הבאים:
  כמזכיר אסיפה הוצע גולדי
  כנשיא אסיפה הוצע עמית שוורצנברג
  ההחלטה אושרה ע”י רוב הנוכחים
 2. עמית הציג את חברי הועד היוצא: אהד ברזילי, גיא בנדוב, גולדי
  וכן את בעלי התפקידים נוספים:
  חגי ראובני – גזבר
  אבישי בר-גיל – רו”ח
  יונתן קלינגר – עו”ד
  צחי ליברמן – פעיל לענייני חוץ
  עמית שוורצנברג – תא האינדי
  ועדת ביקורת – דורון ניר ותומר ברקן
 3. רו”ח העמותה הציג את הדוחות הכספיים המבוקרים לסוף שנת 2015, נשאלו מספר שאלות שנענו ע”י רו”ח והמנכ”ל, האספה הצביעה פה אחד לאשר את הדו”חות.
 4. רו”ח העמותה הציג את הדוחות הכספיים המבוקרים לסוף שנת 2016, נשאלו מספר שאלות שנענו ע”י רו”ח והמנכ”ל, האספה הצביעה פה אחד לאשר את הדו”חות, למעט נמנע אחד מוועדת הביקורת שיאשר לאחר עיון נוסף.
 5. סיקור כללי של פעילות ואירועים (ע”פ המצגת):
  דו”ח התעשייה
  נציגות בכנסים בחו”ל
  אירועים שנתיים
  ניסיונות למודלים עסקיים חדשים לעמותה
  מעבר בנק
 6. תמונת המצב הכספי של העמותה, כולל מזומנים בקופת העמותה השונות (ע”פ המצגת)
 7. עדכון לגבי אישור ניהול תקין – אנחנו עדיין ממתינים לאישור טכני – בטיפול אבישי.
 8. עדכון לגבי שינוי מודל הניהול של העמותה:
  1. הוועד התכנס יותר מפעם ברבעון, פעל במתכונת הדומה לדירקטוריון של חברה
  2. אוישו אנשים מוכרים בתעשייה, עם וותק, קשרים וזיקה למשקיעים, דבר שנושא פרות בדיונים מתקדמים על חסויות שנתיות מחברות גדולות
  3. מונה מנכ”ל בתשלום סמלי – ניר מירצקי
  4. המשך עבודה התנדבותית לפי תחומים
 9. נערכו בחירות לחברי וועדת הביקורת (מארק קוטליאר ותומר ברקן), וחברי הוועד המנהל (המשך זהה של הוועד הקיים). שתי הבחירות התקבלו פה אחד.
 10. מנכ”ל העמותה לקח על עצמו להעלות פרוטוקולים של פגישות הוועד לאתר
 11. חבר הוועד גולדי לקח על עצמו להזמין את חברי וועדת הביקורת לפגישות וועד העמותה
 12. דיון בהצעתו של חבר העמותה אורן וייצמן להגדיל את השקיפות בנוגע לשיתופי פעולה של העמותה עם גופים מסחריים. הובהר שזה אחד מתפקידיה של וועדת ביקרת ,אתר העמותה יעודכן על פי הצעתו של אורן.

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*